Płatnik

Odpowiedzialność za podatek pobrany w niewłaściwej wysokości
Ubezpieczenie płatnika, bez którego większość notariuszy nie wyobraża sobie funkcjonować zawodowo, uratowało już dziesiątki z nich przed koniecznością opłacania z własnej kieszeni podatków uznanych po latach przez urzędy skarbowe za niesłusznie niepobrane.
sprawdź wyjątkową ofertę dla notariuszy klikając:

frontin

Odpowiedzialność za podatek pobrany w niewłaściwej wysokości
Ubezpieczenie płatnika podlegało licznym modyfikacjom, dostosowywane było do wciąż zmieniających się potrzeb notariuszy. Początkowo korzystano z niego przy okazji pobierania powtórnych opłat sądowych (kiedy jeszcze były to wysokie kwoty), następnie z racji niepobranego podatku od spadków i darowizn. Obecnie swoje żniwo zbiera PCC.

Czego dotyczy, a czego nie?
Co do zasady ubezpieczenie płatnika obejmuje przypadki niepobrania podatku lub pobrania w wysokości innej niż należna. Czyli sytuacji popełnienia błędu w sztuce. Nie będzie dotyczyć:
[hidepost]
– podatku naliczonego, ale niepobranego,
– podatku pobranego, ale nieodprowadzonego,
– podatku odprowadzonego do niewłaściwego urzędu,
– podatku odprowadzonego nieterminowo,
– podatku „na przelew”, którego nie pobrano przy akcie (mimo jednoznacznego brzmienia art. 10 ust.3 Ustawy o PCC) – w tym przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty, powołując się na winę umyślną!

Ostatnimi czasy pojawiły się pierwsze roszczenia dotyczące podatku pobranego przez notariusza w wysokości wyższej od należnej. Z pewnością poświęcimy temu tematowi odrębny artykuł.

Decyzja organu podatkowego czy korekta deklaracji podatkowej?
Niezbędnym warunkiem uzyskania wypłaty świadczenia było niegdyś otrzymanie decyzji urzędu skarbowego o odpowiedzialności płatnika z tytułu niepobrania podatku lub pobrania go w wysokości niższej od należnej. Z czasem przekonaliśmy PZU, że w pewnych sytuacjach nie warto czekać na decyzję organu podatkowego, ponieważ prowadzi to jedynie do narastania odsetek za zwłokę. Dzięki temu notariusze unikają wszczynania postępowań podatkowych, dokonując w uzgodnieniu z ubezpieczycielem korekty deklaracji podatkowej. PZU wyraża także zgodę na wypłatę świadczenia na podstawie protokołu kontroli skarbowej.
Co istotne, likwidacja tych szkód przeprowadzana jest w przyspieszonym trybie i nie przekracza 7 dni (termin ustawowy – 30 dni). Chyba że szkoda polega na niepobraniu przez jednego notariusza PCC przy wielu aktach notarialnych. W tym przypadku zamknięcie postępowania zajmuje nieco więcej czasu…

Jak uzyskać odszkodowanie?
Aby uzyskać odszkodowanie po wydaniu decyzji przez organ podatkowy, należy przesłać tę decyzję wraz z potwierdzeniem opłacenia zaległości. Ubezpieczyciel nie kwestionuje tych decyzji, wychodząc z założenia, że co do zasady z urzędem skarbowym się nie wygrywa. Przekonują się o tym również notariusze, którzy postanawiają odwoływać się od decyzji. Jedynie w nielicznych przypadkach postępowania są umarzane. Co istotne z punktu widzenia ubezpieczenia, tak długo, jak trwa postępowanie odwoławcze, w majątku notariusza nie powstaje strata finansowa i nie nastąpi wypłata odszkodowania. Dopiero po uiszczeniu zaległości podatkowej uruchamiana jest procedura likwidacyjna. Na zakończenie notariusz zobowiązany jest dokonać na rzecz PZU cesji wierzytelności, na podstawie której ubezpieczyciel skieruje do podatnika roszczenie o zwrot kwoty głównej.
Aby uzyskać odszkodowanie w drodze korekty deklaracji podatkowej należy najpierw uzyskać akceptację PZU. Następnym krokiem jest złożenie korekty deklaracji i opłacenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami na konto urzędu. Po otrzymaniu dokumentów ubezpieczyciel zwraca notariuszowi całą kwotę (o ile mieści się w sumie ubezpieczenia i o ile nie ma zastosowania udział własny). Na zakończenie notariusz zobowiązany jest dokonać na rzecz PZU cesji wierzytelności, na podstawie której ubezpieczyciel skieruje do podatnika roszczenie o zwrot kwoty głównej.
[/hidepost]