Prawo

Źródła prawa regulujące zawód notariusza w aspekcie ubezpieczeń

Prawo o notariacie
Obowiązek ubezpieczenia notariusza wynika z Ustawy Prawo o notariacie (Dz.U.2014.164; art. 19a).

Rozporządzenie Ministra Finansów
Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalna suma gwarancyjna uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy z dnia 11.12.2003 r. (Dz.U.2003.218.2148).

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
Dodatkowe regulacje dotyczące wszystkich ubezpieczeń obowiązkowych znajdują się w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22.05.2003 r. (Dz.U.2013.392). Ubezpieczeń zawodowych dotyczą regulacje zawarte w art. 1-22 Ustawy.

Kodeks cywilny
Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w Ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121).