Utrata przychodów kancelarii

Kiedy zmuszeni zostajemy do przerwania wykonywanej działalności, szczególnie przykrą koniecznością staje się ponoszenie kosztów stałych związanych z tą działalnością.

Powodów przerwy w pracy może być kilka
Po pierwsze – nieszczęśliwy wypadek lub ciężka choroba.
Po drugie – zniszczenie lokalu lub wyposażenia kancelarii wskutek żywiołów (m.in. ognia, pioruna, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, następstw szkód wodociągowych, naporu lub topnienia śniegu/lodu, upadku drzew lub budowli, dymu i sadzy).
Po trzecie – kradzież lub rabunek pieczęci notarialnej.

W każdym z powyższych przypadków nie zarabiamy, a mimo to zmuszeni jesteśmy do pokrywania różnego rodzaju kosztów. Chyba, że posiadamy ubezpieczenie przerwy w działalności naszej kancelarii. Wówczas koszty refunduje ubezpieczyciel.

W razie przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub ciężką chorobą notariusza będą to koszty bieżące, czyli:
wynagrodzenia pracowników, z wyłączeniem pracowników będących radcami prawnymi lub adwokatami,
narzuty na wynagrodzenia pracowników obejmujące m.in. składkę na ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odpis na PFRON,
opłaty za użytkowanie lokalu kancelarii z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
stałe opłaty wynikające z zawartych umów o dostawę: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentu telefonu stacjonarnego, opłat za Internet oraz obligatoryjnej opłaty na rzecz Izby Notarialnej (w takiej części, w jakiej jest ona niezależna od obrotu kancelarii),
koszty serwisu sprzątającego,
koszty obsługi kancelarii w zakresie prowadzenia księgowości i kadr,
koszty ochrony i monitoringu.

W przypadku przerwy spowodowanej szkodą w mieniu (pod warunkiem że mienie to było ubezpieczone) ubezpieczyciel zrefunduje koszty bieżące (opisane wyżej), a ponadto zwiększone koszty działalności powstałe w związku z koniecznością czasowego lub docelowego przeniesienia kancelarii do innego lokalu w związku z powstaniem szkody rzeczowej:
opłaty za użytkowanie lokalu zastępczego dla kancelarii o zbliżonym metrażu, standardzie i lokalizacji, z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej dotychczasowe opłaty,
koszt demontażu i instalacji elektronicznego sprzętu biurowego nowego lub zastępczego,
koszt transportu z załadunkiem i wyładunkiem wyposażenia kancelarii do nowego lub zastępczego lokalu,
koszt poinformowania klientów o adresie nowego lub zastępczego lokalu kancelarii w sposób zwyczajowo przyjęty.

Odszkodowanie ustalane jest na podstawie poniesionych i udokumentowanych kosztów. Wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia:
w przypadku przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub ciężką chorobą notariusza – za okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem, iż przerwa w działalności zawodowej trwa dłużej niż 31 kolejnych dni kalendarzowych (w spółce – proporcjonalnie do udziału),
w przypadku przerwy spowodowanej szkodą w mieniu – za okres nie dłuższy niż 2 miesiące pod warunkiem, iż przerwa w działalności trwa dłużej niż 6 kolejnych dni roboczych.